Ochodní podmínky společnosti BIBUS METALS s.r.o. pro prodej zboží

1. Závaznost obchodních podmínek

1.1. Předmětem těchto obchodních podmínek společnosti BIBUS METALS s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská č.p. 204/ č.o. 125, PSČ 619 00, IČ: 292 56 135, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce č. 68706 vydaných v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platných právních předpisů (dále jen „podmínky“ nebo „OP”) je úprava základních podmínek kupních smluv na dodávku zboží a jsou závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím, pokud smlouva neobsahuje odchylná ujednání.

1.2. Každá kupní smlouva, která bude uzavřena se společností BIBUS METALS s.r.o. jako prodávajícím (dále také jen „prodávající”) s libovolným obchodním partnerem jako kupujícím či jiným odběratelem (dále také jen „kupující”), se bude řídit těmito OP, pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak. Kupující bere na vědomí, že podmínkou uzavření kupní smlouvy na dodání zboží je akceptace těchto OP.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

2.1. Prodávající se smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu zboží podle specifikace ve smlouvě s potřebnými doklady a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu stanoveným způsobem a ve sjednané měně.

2.2. Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb.

3. Uzavírání kupních smluv

3.1. Smlouva se uzavírá písemně a musí být podepsána osobou oprávněnou za kupujícího jednat. Písemná forma je dodržena, je-li oprávněnou osobou podepsaná smlouva doručena telefaxem či elektronickou poštou (jako příloha), prostřednictvím datové schránky či datové zprávy s elektronickým podpisem. Písemná forma je zachována i tehdy, pokud prodávající opatří kupní smlouvu svým podpisem a tuto elektronickou poštou zašle kupujícímu, který takto podepsanou smlouvu opatří svým podpisem.

4. Místo, způsob a čas dodání zboží, výhrada vlastnictví

4.1. Místem předání objednaného zboží je sídlo prodávajícího, není-li výslovně písemně dohodnuto něco jiného.

4.2. Objednané zboží je oprávněn převzít od prodávajícího pouze osobně kupující nebo osoba oprávněná za kupujícího jednat, popř. zmocněnec kupujícího nebo dopravce, a je povinen převzetí zboží písemně potvrdit. Tyto osoby jsou povinny prodávajícímu prokázat svoji totožnost (občanským průkazem apod.) a oprávnění převzít zboží (výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí, písemnou smlouvou o přepravě apod.)

4.3. Prodávající je oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu, pokud je kupující v prodlení s úhradou jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím nebo pokud kupující jedná v rozporu s ustanovením jiných dohod nebo smluv mezi prodávajícím a kupujícím. V případě prodlení úhrady pohledávky prodávajícího za kupujícím je prodávající oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu až do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny. Prodávající v tomto případě nebude v prodlení s dodáním zadrženého zboží. Lhůta dodání tohoto zboží začíná nově běžet od úhrady pohledávky prodávajícího, s jejímž zaplacením byl kupující v prodlení.

4.4. Nebude-li výslovně písemně dohodnuto s kupujícím něco jiného, má se za to, že kupující má nabýt vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny zboží. Je-li kupní cena zaplacena před dodáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží v okamžiku dodání zboží.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v měně, ve výši, ve lhůtě a způsobem sjednaným ve smlouvě. Jako podklad k zaplacení kupní ceny vystaví prodávající fakturu s náležitostmi daňového dokladu.

5.2. Kupní cena je splatná v den splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě a v měně stanovené prodávajícím na faktuře. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Není-li písemně dohodnuto jinak, nejsou v kupní ceně zahrnuty náklady na dopravu zboží kupujícímu, poštovné, cena přepravních obalů, balné, poplatek za manipulaci, pojištění zboží v průběhu přepravy či jiné poplatky. Veškeré tyto náklady nese kupující. Bude-li zboží dodáno na paletě, bude součástí balného cena za paletu a prodávající není povinen paletu odkoupit od kupujícího zpět.

5.3. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100 % sjednané kupní ceny. V případě, že bude sjednáno částečné zaplacení kupní ceny předem, zálohová platba bude provedena na základě vystavené zálohové faktury převodním příkazem nebo v hotovosti před termínem dodání zboží.

5.4. Za okamžik zaplacení kupní ceny se považuje datum připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5. V případě, že v kupní smlouvě je uvedena kupní cena v cizí měně, je kupující povinen zaplatit kupní cenu ve sjednané měně, přičemž kupní cena zboží je kalkulována devizovým kurzem dané měny platným k datu uzavření kupní smlouvy a vyhlášeným k tomuto datu Českou národní bankou. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde ke dni vystavení faktury ke změně kurzu (ČNB) Kč vůči sjednané měně o více než 5 % vzhledem ke kurzu platnému v den uzavření kupní smlouvy, může být ve stejném poměru prodávajícím zvýšena nebo snížena kupní cena. V případě, že v kupní smlouvě je uvedená kupní cena v cizí měně, může prodávající vystavit fakturu kupujícímu v Kč, přičemž částka kupní ceny v cizí měně, sjednaná v kupní smlouvě, bude kupujícím přepočtena na Kč kursem ČNB platným ke dni vystavení faktury a v takovém případě je kupující povinen zaplatit kupní cenu v Kč v částce uvedené na faktuře.

6. Porušení smluvních povinností a jeho následky

6.1. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy si strany sjednávají, že výše úroků z prodlení, které je kupující povinen prodávajícímu zaplatit, je 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení není dotčeno právo prodávajícího domáhat se v plné výši náhrady škody a smluvní pokuty.

6.2. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání zadrženého zboží prodlužuje.

6.3. Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy má prodávající právo na smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z dlužné částky s tím, že smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

6.4. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno prodlení kupujícího s úhradou jakékoli platby delší než 10 dnů.

6.5. Dostane-li se kupující do prodlení s převzetím zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (stornovat objednávku kupujícího), nebo uchovat zboží, se kterým může způsobem přiměřeným okolnostem dále nakládat. Prodávající je oprávněn zboží zadržet, dokud mu kupující neuhradí účelně vynaložené náklady spojené s uchováním zboží. Za uchování zboží bude kupujícímu účtován poplatek ve výši 1% + DPH z ceny nepřevzatého zboží, nejméně však 500,-Kč + příslušnou DPH za každý den prodlení kupujícího. Bude-li kupující v prodlení s převzetím zboží delším 10-ti dnů, může prodávající zboží prodat za libovolnou cenu třetí osobě; v takovém případě však je kupující povinen zaplatit jako náhradu škody ztrátu, která byla tímto prodávajícímu způsobena a dále smluvní pokutu ve výši kupní ceny zboží.

6.6. Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží je kupující povinen nahradit prodávajícímu také škodu, která mu tímto vznikne.

6.7. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu.

6.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím s okamžitou účinností písemným oznámením. Odstoupení od smlouvy pro porušení povinností v dalších případech se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

6.9. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a toto odstoupení od smlouvy nemá oporu ve smlouvě, v těchto podmínkách nebo v zákoně, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši kupní ceny objednaného zboží, pokud si smluvní strany neujednají písemně něco jiného. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

6.10. Kupující není oprávněn zadržet část nebo celou kupní cenu z důvodu jakýchkoli reklamací zboží či z důvodu jakýchkoli pohledávek vůči prodávajícímu. V případě jednání kupujícího v rozporu s výše uvedeným se kupující dostává do prodlení s úhradou kupní ceny.

6.11. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na soudní i mimosoudní vymáhání dlužných částek a náklady s tím související, včetně nákladů právního zastoupení.

7. Dodací podmínky, přechod nebezpečí na zboží

7.1. Prodávající je povinen dodat zboží ve sjednané lhůtě, pakliže se na straně prodávajícího nevyskytnou nečekané skutečnosti či překážky, jež nemohl rozumně předvídat; v takovém případě se termín prodlužuje o dobu trvání takovýchto nečekaných skutečností či překážek. Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli ve sjednané lhůtě, a to i po částech a kupující je povinen takto dodané zboží převzít.

7.2. Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje den, kdy si kupující mohl vyzvednout zboží v sídle prodávajícího nebo den, kdy došlo k předání zboží prvnímu dopravci k přepravě (dopravní, poštovní či jiné). Dokladem prokazujícím dodání zboží je zápis prodávajícího o možnosti si zboží vyzvednout, nebo dodací list nebo jiný doklad (např. smlouva o přepravě, přepravní list, poštovní arch, faktura) prokazující, že zboží bylo předáno kupujícímu nebo dopravci k přepravě.

7.3. Nebezpečí vzniku nahodilé zkázy nebo škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu. Prodávající neodpovídá za škody na zboží vzniklé při jeho přepravě.

7.4. Uskutečňuje-li se dodání zboží předáním zboží dopravci, je prodávající povinen označit zboží jako zásilku zboží pro kupujícího.

8. Odpovědnost za vady a škodu

8.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží, jež má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, tj. v den, kdy si kupující mohl vyzvednout zboží v sídle prodávajícího nebo v den, kdy došlo k předání zboží prvnímu dopravci k přepravě (dopravní, poštovní či jiné).

8.2. Zjevné vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 3 dnů poté, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit při první prohlídce zboží dle ust. § 2104 občanského zákoníku.

8.3. Prodávající má právo volby nároku z vad zboží.

8.4. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 12 měsíců od dodání zboží kupujícímu. Pro případ uzavření spotřebitelské kupní smlouvy se uplatní záruka stanovená občanským zákoníkem.

8.5. Při uplatňování nároků z vad zboží je kupující povinen dodržet reklamační řád prodávajícího, se kterým byl kupující seznámen a který je uveřejněn v sídle prodávajícího a na stránkách www.bibusmetals.cz, jinak prodávající nedopovídá za vady zboží.

8.6. Prodávající odpovídá kupujícímu výhradně za škodu skutečnou, která mu vznikne porušením povinností prodávajícího, výslovně uvedených v těchto podmínkách, případně v uzavřené kupní smlouvě, a to za dále stanovených podmínek. Celková odpovědnost prodávajícího za plnění jeho povinností stanovených v OP a příp. v kupní smlouvě je omezena částkou rovnající se 40% z ceny dodávky zboží.

8.7. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené prodávajícím kupujícímu se započítávají na náhradu škody v plné výši.

8.8. Prodávající neodpovídá za nepřímé, následné nebo náhodné škody a ztrátu zisku, ani za žádné škody či ztráty vzniklé na základě kontraktů uzavřených mezi kupujícím a třetími osobami. Prodávající dále neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Kupující bere na vědomí, že obchodní podmínky jsou podle ustanovení § 1751 občanského zákoníku závazné pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podle kupní smlouvy, pokud tato kupní smlouva neobsahuje odchylná ujednání. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

9.2. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu obchodování. Změnu, doplnění a jejich účinnost prodávající vyhlásí vhodným způsobem.

9.3. Práva, závazky a právní postavení účastníků kupní smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího kupní smlouvou a/nebo podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními českého občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.

9.4. Právní úkony, na základě kterých má dojít ke změně, zrušení či zániku závazkového vztahu z kupní smlouvy, vyžadují písemnou formu.

9.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezanikají ustanovení o rozhodčím řízení, úrocích z prodlení a náhradě škody.

9.6. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být započtením pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu.

9.7. Prodávající má právo informovat třetí osoby o svých pohledávkách za kupujícím, a to zejména jak prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků tak i internetu. V souladu s tímto právem má prodávající také právo obrátit se na třetí subjekty se žádostí o společný postup vůči kupujícímu např. v rámci insolvenčního řízení.

9.8. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strany se dohodly, že sudištěm je Brno.

9.9. Písemnost zaslaná doporučenou zásilkou na adresu kupujícího uvedenou ve smlouvě se považuje za doručenou, bez ohledu na skutečnost, zda bude adresátovi skutečně doručena. Účinky doručení nastávají dnem doručení zásilky adresátovi, a to i v případě, že písemnost bude doručena osobě odlišné od adresáta. Nebude-li písemnost doručena vůbec, nastávají účinky doručení dnem uložení písemnosti na poště, a to i v případě, kdy se adresát o uložení písemnosti na poště nedozví.

9.10. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě práva vyplývající mu ze smlouvy, ani třetí osobě postoupit či zastavit pohledávku, kterou má za prodávajícím, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

9.11. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové adrese www.bibusmetals.cz


9.12. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 10.6.2015.

BIBUS METALS s.r.o.

Vídeňská 204/125
619 00 Brno
Česká republika

T +420 547 125 383

info@bibusmetals.cz

Ke stažení