Vyloučení odpovědnosti a zásady ochrany osobních údajů

Vyloučení odpovědnosti

Vyvinuli jsme - a budeme vyvíjet i nadále  - maximální úsilí, abychom poskytovali přesné a aktuální informace. Nicméně neposkytujeme žádnou záruku ani prohlášení, ať výslovné či nepřímo vyjádřené, že informace, které jsou zde obsaženy, nebo na něž se zde odkazuje, jsou přesné a úplné. Kromě toho nenese společnost BIBUS METALS CZ žádným způsobem odpovědnost za přímé, nepřímé, náhodné, následné škody nebo náhrady škod s represivní funkcí vyplývající z použití těchto informací, přístupu k nim nebo nezpůsobilosti, což platí pro všechny odkazy na výrobky a služby dodávané společností BIBUS METALS CZ. Informace na této webové stránce mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost BIBUS METALS CZ může rovněž provádět vylepšení nebo změny výrobků a programů popsaných v těchto informacích kdykoliv bez předchozího oznámení a nebude nést žádným způsobem odpovědnost za možné následky takových změn.

Informace, které zveřejňuje BIBUS METALS CZ na World Wide Webu, mohou obsahovat odkazy nebo křížové odkazy na výrobky, programy a služby společnosti BIBUS METALS CZ -  vyobrazené nebo popsané - které nejsou zveřejněny nebo k dostání ve Vaší zemi. Takové odkazy neznamenají, že společnost BIBUS METALS CZ má v úmyslu zveřejnit tyto výrobky, programy nebo služby ve Vaší zemi. Další informace lze získat od Vašeho místního obchodního zástupce společnosti BIBUS METALS CZ.

Je na Vás, abyste provedli opatření, kterými si zajistíte, že cokoliv si vyberete pro Vaše použití, nic z toho nebude obsahovat takové věci, jakými jsou například viry, červi, trojské koně a další věci destruktivní povahy. V žádném případě nebude společnost BIBUS METALS CZ odpovědná vůči jiné straně za přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody vzniklé jakýmkoli použitím těchto webových stránek nebo jakýchkoli jiných webových stránek propojených hypertextovým odkazem, včetně, bez omezení na ušlý zisk, přerušení podnikání, ztrátu programů nebo jiných dat na Vašem zařízení pro zpracování informací, nebo jiným způsobem, a to i když jsme výslovně upozorňováni na možnosti takových škod.

Naše zpráva o vztazích s investory obsahuje výhledová prohlášení, založená na současných očekáváních, které zahrnují rizika a nejistoty, které by mohly zapříčinit, že se skutečné výsledky budou fyzicky lišit. Tato rizika a nejistoty zahrnují technologická rizika a nejistoty, které jsou součástí procesu vývoje a které by mohly zapříčinit ukončení vývojových snah, zpoždění v zavádění výrobku, nebo výrazně snížit původně očekávanou úroveň přijetí výrobků spotřebiteli.

Zásady ochrany osobních údajů 

Tento dokument popisuje zásady společnosti BIBUS METALS CZ týkající se údajů získaných o Vás během návštěvy na našich webových stránkách. Společnost BIBUS METALS CZ si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů, které můžeme získat od našich on-line návštěvníků. Množství a druh získaných údajů závisí na způsobu, jakým používáte naše stránky. Získané obecné údaje, nikoli údaje identifikující danou osobu, používáme k vytváření statistik a měření aktivity na stránkách, abychom zvýšili jejich užitečnost pro zákazníky, kteří je navštíví. Při běžném používání webových stránek nesbíráme ani neukládáme osobní údaje jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Existují případy, kdy společnost BIBUS METALS CZ požaduje osobní údaje, aby návštěvníkovi webových stránek poskytla službu nebo korespondenci (např. zaslání brožur poštou). Tyto informace, například jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, typ žádosti a případné další údaje jsou shromažďovány pro splnění Vašeho požadavku.

Údaje využije společnost BIBUS METALS CZ pouze ke zlepšení služeb, které Vám poskytujeme. Nikdy je neposkytuje jiné společnosti. Uživatelé Internetu se mohou rozhodnout, zda své osobní údaje společnosti BIBUS METALS CZ zašlou. Společnost BIBUS METALS CZ použije tyto údaje pouze k určení, jak reagovat na elektronickou poštu. Nebudeme používat tyto údaje jinak než k vyřešení záležitosti uvedené v e-mailu.

Vyhrazujeme si právo na změnu našich Zásad ochrany osobních údajů. Upravené Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na údaje shromážděné po datu nabytí účinnosti úpravy. Veškeré úpravy budou zveřejněny nejméně 10 dní před datem jejich účinnosti.